Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta w Radymnie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Strona główna  / Obwieszczenia/Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Obwieszczenia/Ogłoszenia Obwieszczenia/Ogłoszenia
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z renowacją i konserwacją kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Budowlanych w Radymnie

RGIII.4123.03.18                                                                                   Radymno, dnia 28.06.2018 r.

OGŁOSZENIE / ZAPYTANIE OFERTOWE

            Burmistrz Miasta Radymna zaprasza do składania oferty na wykonanie:

1. Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z renowacją i konserwacją kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Budowlanych w Radymnie.

Do formularza ofertowego proszę o złożenie niżej wymienionych dokumentów:

1)     Harmonogram prac

2)     Wypełniony przedmiar robót

3)     Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że prace remontowo-konserwatorskie prowadzone będą pod stałym nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, tj. posiadającego uprawnienia o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017, poz. 2187 z późn. zm.), tj.: kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje określone ww. artykule*.

4)     Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą kierownika budowy - uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami prawa budowlanego oraz która  przez co najmniej  18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych   prowadzonych przy zabytkach nieruchomych (art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)*, tj.: kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (uprawienia budowlane, przynależność do izby samorządu zawodowego, zaświadczenie od konserwatora).

 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Nieprzekraczalny  termin wykonania zamówienia do 31 października 2018 roku.

 

Zakres robót wymagał pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego.

Prace należy wykonać zgodnie z decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z/s w Przemyślu znak: RN-II.5142.55.2018.PG z dnia 22.02.2018 r. (zał. nr 2 do formularza ofertowego) decyzją pozwolenia na budowę znak: AB-AAB.6740.130.2018 z dnia 12.04.2018 r. (zał. nr 3 do zapytania ofertowego) oraz programem prac konserwatorskich (zał. nr 4 do zapytania ofertowego).

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi 6 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego  (Urząd Miasta Radymna ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno).

Ponadto informuje się, iż przygotowane dokumenty zgodnie z ofertą powinny uwzględniać przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego.

2. Termin składania ofert: 6 lipca 2018 r. godz. 9.30

3. Miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (sekretariat)

4. Forma składania ofert:

Pisemnie na załączonym wzorze formularza ofertowego

5. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:

Urząd Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Piotr Bielawski  - nr tel. 16 628 24 17 w. 34

 

 

* Art. 37a.  [Osoby uprawnione do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych]

 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

 

2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie

- oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.

 

 Art.  37c.  [Osoby uprawnione do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych]

 Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

 

 Dokumenty:

Zał. nr 1  Formularz ofertowy:

Zał. nr 2  Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Zał. nr 3  Pozwolenie na budowę:

Zał. nr 4  Projekt budowlany + program prac konserwatorskich:

Zał. nr 5  Ogłoszenie/zapytanie ofertowe:

Zał. nr 6  Wzór umowy:

Zał. nr 7  Wzór karty gwarancyjnej:

Zał. nr 8  Przedmiar robót:

Zał. nr 9  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

Zał. nr 10  Zdjęcia obiektu:


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:data wytworzenia2018-06-27
data udostępnienia2018-06-27
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Bielawski
ilość odwiedzin104
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Radymno, Lwowska 20, 37-550 Radymno , tel.: (16) 628-15-89, fax: (16) 628-24-17, radymno@radymno.pl, www.radymno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@