Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta w Radymnie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Strona główna  / Przetargi  / Inwestycje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Inwestycje Inwestycje
Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej na przebudowę kotłowni gazowej, centralnego ogrzewania, oraz budowę wewnętrznych instalacji wodociągowo kanalizacyjnych i elektrycznych w budynku hali targowej oraz kompletnej dokumentacji WC

Radymno, dnia 22.08.2017 rok

 

RG.II.271.36.17                                                  

 

O G Ł O S Z E N I E - Z A P R O S Z E N I E

 

           

Burmistrz Miasta Radymno zaprasza do składania oferty na wykonanie:

1.Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej na przebudowę kotłowni gazowej, centralnego ogrzewania, oraz budowę wewnętrznych instalacji  wodociągowo kanalizacyjnych i elektrycznych w budynku hali targowej oraz kompletnej dokumentacji  WC (budynek objęty ochroną konserwatorską, wpis do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-1380) uwzgledniającej wykonanie robót:

 • Inwentaryzacja budowlana budynku.
 • Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni (technologia + automatyka)
 • Projekt budowlany i wykonawczy sanitariatu dla najemców hali targowej.
 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznej z odrębnym opomiarowaniem dla poszczególnych lokali handlowych/boksów handlowych,  w tym zmiany oświetlenia na energooszczędne  oświetlenia ogólnego wraz z oświetleniem ewakuacyjnym,  

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Dokumentacja budowlana, wykonawcza  powinna zostać opracowana zgodnie z art. 20 prawa budowlanego Dz.U.2016.290 z dnia 08 marca 2016 r. z późn. zm. uwzględniający:

 • Projektu budowlany i wykonawczy
 • Przedmiary robót,
 • Kosztorysy inwestorskie,
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Projekty budowlane należy opracować w ilości 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej; wykonawcze w 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej
 • Wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. w formie papierowej oraz 1egz. w formie elektronicznej;
 • Wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w formie papierowej oraz 1egz. w formie elektronicznej;
 • Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej;
 • Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę;

Przedmiotową   dokumentację   należy  opracować zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa budowlanego a w szczególności:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia   metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

3.    Opis sposobu obliczenia ceny.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.

4.   Kryteria sposobu obliczania ceny. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą ceną.

5.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.    Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy.

Zakończenie:

Projekt budowlany, wykonawczy przebudowy kotłowni oraz CO  z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  oraz decyzją konserwatorską uwzgledniającą wykonanie prac  do dnia                    -   30.11.2017 r.

Pozostałe projekty budowlano, wykonawcze, z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót do dnia - 30.11.2017 r.

Pozostała dokumentację projektową wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami stanowiącymi przedmiot umowy do dnia    -  15.12.2017 r.

7.    Postępowanie prowadzone jest bez stosowania prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

8. Termin składania ofert.

Ofertę proszę przesłać w terminie do 28 sierpień 2017 rok, na adres Urząd Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno do godziny 1000, Otwarcie ofert nastąpi 28 sierpień 2017 rok o godz. 1015.  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

9. Miejsce składania ofert

Urząd Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno.

10. Forma składania ofert

Pisemnie na załączonym wzorze formularza ofertowego.

11. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:

 Urząd Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Marek Sobolewski    nr tel. 694866541, (016) 6282417    inwestycje@radymno.pl

Marek Kosztyła        nr tel. (016) 6282417                        planowanie@radymno.pl


                                                                                                                             Burmistrz Miasta Radymno

                                                                                                                                       Krzysztof Romanzałączniki:

1. wzór oferty,

2.|treść ogłoszenia,

3. oświadczenie,

4. wzór umowy,

5. wykaz osób.data wytworzenia2017-08-22
data udostępnienia2017-08-22
sporządzone przezRoman Krzysztof
opublikowane przezMarek Kosztyła
ilość odwiedzin147
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Radymno, Lwowska 20, 37-550 Radymno , tel.: (16) 628-15-89, fax: (16) 628-24-17, radymno@radymno.pl, www.radymno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@