Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta w Radymnie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Strona główna  / Obwieszczenia/Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Obwieszczenia/Ogłoszenia Obwieszczenia/Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe - zaproszenie do złożenia oferty na „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą modernizację energetyczną budynku ochrony zdrowia w Radymnie”

Zapytanie ofertowe

zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno zaprasza do składania ofertna wykonanie usługi polegającej na „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą modernizację energetyczną budynku ochrony zdrowia w Radymnie”.

I.    Zamawiający:

Miasto Radymno, zwane w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą w Radymnie, przy ul. Lwowskiej 20, Regon 650900559, NIP 792-20-32-905.

godziny pracy:     poniedziałek - piątek 7:30-15:30

                                 

adres strony internetowej Miasta Radymna: www.radymno.pl

BIP UM Radymna http://www.radymno.biuletyn.net/

 

II.   Nazwa zamówienia: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą modernizację energetyczną budynku ochrony zdrowia w Radymnie”.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
 3. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

III. Rodzaj zamówienia: usługi

IV. Kod CPV dla przedmiotowego zamówienia:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego,

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,

71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego.

 

V.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą modernizację energetyczną budynku ochrony zdrowia w Radymnie” w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia:

a)  w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

a)  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b)  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Do obowiązków inspektora nadzoru na ww. zadaniu należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:

 1. Przygotowanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
 2. Kontrola nad właściwą i terminową realizacją inwestycji, w tym udział w planowaniu  i ustalaniu harmonogramów działań wszystkich wykonawców, wg procedur zatwierdzonych przez Zamawiającego.
 3. Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie.
 4. Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji.
 5. Monitorowanie postępu prac włącznie z opracowywaniem i przedkładaniem Zamawiającemu miesięcznych raportów o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego, zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robót, występujących zagrożeniach oraz podjętych działaniach korygujących i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem.
 6. Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.
 7. Zapewnienie obecności co najmniej trzy razy w tygodniu na placu budowy inspektora nadzoru w zakresie poszczególnych branż zgodnie z realizowanym w danym dniu zakresem prac budowlanych.
 8. Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń.
 9. Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót oraz weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, które ze względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania w ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego.
 10. Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy z wykonawcą Projektu Inwestycyjnego obejmujące rozliczenie finansowe budowy, robót częściowych  i końcowych w szczególności z uwzględnieniem warunków zewnętrznego finansowania Projektu Inwestycyjnego w czasie jego realizacji.
 11. Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy Projektu Inwestycyjnego dokumentów dotyczących budowy w tym m.in. szczegółowego programu budowy, rozliczeń rzeczowo-finansowych, miesięcznych raportów o postępie robót, rozliczenia końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do zamawiającego wraz z pozostałą dokumentacją potwierdzającą prawidłowość realizowania robót budowlanych.
 12. Stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej  opinii lub zgody na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a także powiadamiane Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystąpi taka potrzeba.
 13. Zachowanie poufności informacji.
 14. Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji.
 15. Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień.
 16. Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 17. Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną.
 18. Organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty - na wniosek Zamawiającego.
 19. Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp. za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty.
 20. Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę.
 21. Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.
 22. Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych.
 23. Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót.
 24. Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie.
 25. Koordynowanie przygotowania i przebiegu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, prób i rozruchów, odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego.
 26. Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych.
 27. Zapewnienie warunków formalnych i faktycznych dla przeprowadzenia procedury uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
 28. Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem częściowym i końcowym
  w szczególności sprawdzenie i opiniowanie protokołów odbioru.
 29. Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne oraz opiniowanie wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych proponowanych przez wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagających decyzji Zamawiającego.
 30. Organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku) 
  w okresie gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
 31. Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji.
 32. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej tworzonej podczas codziennej obecności na placu budowy z udokumentowaną datą wykonania fotografii.

Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi realizowanego Projektu Inwestycyjnego na podstawie odrębnej umowy na roboty budowlane inwestycji obejmującej „Modernizację energetyczną budynku ochrony zdrowia w Radymnie”.

Projektu Inwestycyjny nad którym pełniony będzie nadzór inwestorski realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zamawiający wymaga ustanowienia w ramach realizacji niniejszego zamówienia Koordynatora/Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru. Rolę Koordynatora/Kierownika pełnić będzie Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej uprawniony do kierowania robotami budowlanymi.

Dopuszczalne jest wyznaczenie Koordynatora/Kierownika Zespołu spośród inspektorów nadzoru skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia.

Do obowiązków Koordynatora/Kierownika Zespołu będzie należało w szczególności koordynowanie realizacji umów na roboty budowlane, których rezultaty są ściśle powiązane ze sobą i wzajemnie uzależnione. Od Koordynatora/Kierownika Zespołu wymagana będzie dostępność (w tym poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta elektroniczna) przez cały czas trwania robót w godzinach prowadzenia tych robót. Na czas urlopu wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wcześniej nieobecności Koordynator/Kierownik Zespołu zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. Podczas nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru z danej branży wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Koordynator/Kierownik zapewni zastępstwo na czas nieobecności skierowanych do realizacji zamówienia inspektorów nadzoru, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie obowiązków przez poszczególnych Inspektorów Nadzoru względem Zamawiającego w szczególności za wyrządzone szkody będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania czynności związanych z nadzorem inwestorskim, z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.

Koordynator/Kierownik zespołu i wszyscy inspektorzy nadzoru muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy skierowani do realizacji zamówienia inspektorzy nadzoru nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, są zobowiązani zapewnić na koszt własny tłumacza na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

Określenie zakresu robót budowlanych, nad którymi będzie prowadzony nadzór:

I.   ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE - KWALIFIKOWANE

1.   Docieplenie stropu na poddaszu.

Program - cała powierzchnia strychu

Zakres prac do wykonania:

-  usunięcie wszystkich istniejących warstw do płyty stropowej,

-  wykonanie paroizolacji z folii PE gr. 0.3 mm

-  ułożenie warstwy izolacji termicznej gr. 22 cm z polistyrenu ekspandowanego EPS 200-036

-  ułożenie warstwy poślizgowej - folia PE - 0.2 mm

-  wykonanie wylewki cementowej zbrojonej (O3.5 12x12cm) gr. 5 cm zatartej na gładko.

Uwaga: wylewkę należy wykonać jak posadzkę pływającą (przed wylaniem wzdłuż ścian kolankowych zamontować pas styropianu gr. 2cm).

 

2.   Wymiana okien.

Przewiduje się wymianę okien w ilości 36 szt. Okna z PVC.

Wymagany współczynnik U- 0.9W/m2K.

 

3.   Wymiana drzwi.

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szt. 2 i z PVC jednoskrzydłowe szt. 7.

Wymagany współczynnik U dla drzwi zewnętrznych 1.30W/m2K.

 

4.   Izolacja murów piwnic.

Zakres prac do wykonania:

-  odkopanie ścian zewnętrznych: fundamentowych i piwnicznych do poziomu wierzchu ław fundamentowych odcinkami o maksymalnej długości 5-6m,

-  usunięcie tynków, nierówności, wyczyszczenie spoin, ewentualnych resztek starych izolacji,

-  gruntowanie podłoża natryskowo rozcieńczonym w stosunku 1:1 preparatem Kiesol,

-  nałożenie szlamu wodoszczelnego Sulfatex Schlamme,

-  wyrównanie podłoża i wykonanie faset - Dichtspachtel,

-  nałożenie 2 warstw masy polimerowo - bitumicznej K2- Dickbeschichtung,

-  przyklejenie warstwy izolacji termicznej - styrodur gr. 16 cm na K2- Dickbeschichtung,

-  zabezpieczenie powłoki - 2x folia zwykła PCV,

-  zasypanie.

W przypadku montażu rur drenarskich zaleca się zamianę folii PCV na kubełkową i wykonanie zasypki z zagęszczanej pospółki do poziomu ok. 10 cm poniżej poziomu terenu.

Warstwa wierzchnia - pas tłucznia o szerokości min. 30cm. Zakończenie izolacji bitumicznych - min 5 cm powyżej poziomu terenu.

 

5.   Cokoły.

Zakres prac do wykonania:

-  w trakcie wykonywania programu izolacji pionowych (punkt 4) zbicie wszystkich tynków odparzonych, oraz pozostałych do wysokości minimum 1m powyżej widocznych śladów zawilgocenia,

-  usunięcie nierówności, resztek starych izolacji, wyczyszczenie spoin do głębokości ok. 2cm,

-  określenie poziomu zawilgocenia za pomocą wago suszarki lub przyrządu CM (metoda karbidowa) oraz zawartości soli (np. przy pomocy pasków odznaczeniowych firmy Merck lub „równoważne”) w celu właściwego doboru składu i technologii wykonania tynków renowacyjnych,

-  wykonanie zabiegów odgrzybiających,

-  wykonanie tynków renowacyjnych,

-  przyklejenie warstwy izolacji termicznej - polistyren ekspandowany EPS 80-036 gr. 14 cm.

-  nałożenie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego wg technologii producenta.

 

6. Izolacje poziome.

Program - wszystkie ściany zewnętrzne: piwniczne i fundamentowe, oraz ściany pomieszczenia kotłowni.

Zakres prac do wykonania:

-  wykonanie otworów (O12 co 12cm; głębokość - ok. 2cm od przeciwległej płaszczyzny ściany),

-  jednokrotna aplikacja kremu Kiesol C,

-  wypełnienie otworów zaczynem cementowym Dichtspachtel lub „równoważne”.

 

7. Docieplenie ścian zewnętrznych.

Program - wszystkie ściany zewnętrzne.

Założony system - ETICS ( metoda lekka - mokra)

Zakres prac do wykonania:

-  ustawienie rusztowań,

-  usunięcie z elewacji wszystkich elementów obcych (skrzynek, wsporników, haków, kabli itp.),

-  zmycie podłoża za pomocą myjki ciśnieniowej,

-  usunięcie odpadających fragmentów tynków,

-  odgrzybienie,

-  uzupełnienie brakujących fragmentów podłoża,

-  wykonanie warstwy izolacyjnej z polistyrenu ekspandowanego EPS 80-036, fasada o grubości podstawowej 16 cm,

-  wykonanie boniowania i opasek wokół okien na poziomie I piętra z dodatkowej warstwy styropianu gr 2 cm, gzymsów gr. 6 cm, oraz docieplenie ościeży - 3cm,

-  wtopienie siatek zbrojących zgodnie z zasadami ETICS,

-  nałożenie tynku cienkowarstwowego (sugerowana wersja - silikonowe. Np. Greinplast TBX-SIC) w kolorach jak w projekcie podstawowym elewacji.

 

8.   Remont kotłowni.

Przewiduje się zmniejszenie wysokości netto pomieszczenia poprzez zasypanie kanałów i podniesienie poziomu posadzki do rzędnej -3.48 (o ok. 72cm).

Zakres prac do wykonania:

-  skucie zniszczonych i odparzonych tynkow (ok. 30%),

-  zdemontowanie istniejących stalowych drzwi,

-  przekucie nadproża i ościeży,

-  wykonanie zabiegów odgrzybiających, gruntowanie, naprawa ubytków,

-  wykonanie w ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych izolacji poziomych metodą iniekcji (jak w punkcie 6),

-  wykonanie izolacji pionowych na ścianach wewnętrznych od strony pomieszczenia kotłowni w pasie pomiędzy izolacjami poziomymi: nowej posadzki i wykonanych iniekcji metodą gruntowania i szlamowania - np. Sulfatexschlamme lub „równoważne”.

-  zasypanie niecki gruzem pozyskanym z prowadzonych robot budowlanych do poziomu ok. 45 - 47 cm poniżej docelowego poziomu posadzki,

-  układ warstw posadzkowych:

-  gruz - ok. 27 cm,

-  podsypka piaskowa - ok. 10 cm,

-  chudy beton - 10 cm,

-  izolacja przeciwwilgociowa - folia PE 2x min. 03mm lub papa zgrzewalna podkładowa,

-  izolacja termiczna - polistyren ekspandowany EPS 250-036, lub ekstrudowany XPS odm. 300 gr. 14cm,

-  warstwa poślizgowa - folia PE 0.2 mm,

-  wylewka cementowa zbrojona O3.5 12x12 cm,

-  warstwa wyrównawcza zatarta na ostro 2 cm,

-  płytki gresowe posadzkowe,

-  zamontowanie drzwi wejściowych do kotłowni EI 30,

-  ułożenie płytek gresowych na ścianach do wysokości min. 2 m

-  malowanie.

 

 9. Odbudowanie odbojów.

Wykonanie nowych odbojów z kostki brukowej.

 

II.   ROBOTY REMONTOWE

1.   Roboty rozbiórkowe.

Zakres prac do wykonania:

-  rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,

-  demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

-  rozebranie czapek kominowych.

 

2.   Remont dachu.

Zakres prac do wykonania:

-  wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,

-  wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy powlekanej profilowanej dachówkowej z obróbkami blacharskimi,

-  montaż okien dachowych o wymiarach 98 x 118 w ilości 10 szt.,

-  nowe rynny i rury spustowe,

-  wykonanie ław kominiarskich,

-  montaż barier śniegowych.


3.   Remont schodów.

Zakres prac do wykonania:

-  skucie istniejących okładzin, nierówności, przygotowanie podłoża,

-  okładziny z płytek gresowych,

-  montaż nowych balustrad.

 

4.   Remont podjazdu dla niepełnosprawnych.

Zakres prac do wykonania:

-  skucie nierówności, przygotowanie podłoża,

-  czyszczenie balustrad metodą piaskowania, malowanie,

-  ułożenie płyt piaskowca 3-5 cm na kleju, impregnacja,

-  wykonanie tynku mozaikowego na pionowej ścianie.

 

5.  Zadaszenia na wejściami.

Zakres prac do wykonania:

-  demontaż istniejących konstrukcji,

-  montaż nowych zadaszeń np. Arcton Bluemoon lub „równoważne”.

 

6.  Przebudowa placów i chodników.

-  usunięcie istniejących nawierzchni,

-  wykorytowanie, ułożenie krawężników,

-  wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej.

 

III.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI I INSTALACJE WOD-KAN

1.   Kotłownia

Zakres prac do wykonania:

-  demontaż kotła Juban - Gaz Q oraz istniejących rurociągów i osprzętu,

-  roboty budowlane remontowe wg opisu robot budowlanych,

-  montaż nowego kotła gazowego de Dietrich typ MCA 65 Q-61,5 kW z nowymi instalacjami, osprzętem i urządzeniami współpracującymi jak:

-  naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX DE 18 Pst 0,4 MPa; Pmax 0,6 MPa, 1 szt.,

-  naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX NG 140 Pst, 015 MPa; Pmax. 0,3 MPa, 1 szt.,

-  podgrzewacz cw REFLEX AF 200/1 MG, 1 szt.,

-  wentylacja nawiewna z żaluzjami,

-  instalacja gazowa, rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, z osprzętem.

 

2.   Instalacja wod-kan.

Zakres prac do wykonania:

-  demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego fi 150 mm,

-  ułożenie nowych rurociągów PVC o średnicy 160 mm,

-  wykonanie studni schładzającej betonowej fi 800 mm,

-  montaż pompy zatapialnej DRENA 30,

 

IV.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.   Instalacje elektryczne kotłowni:

Zakres prac do wykonania:

-  instalacja oświetleniowa,

-  instalacja gniazd wtykowych,

-  zasilanie kotłów gazowych nr 1 i nr 1a (z systemami automatyki AKPiA),

-  montaż systemu detekcji gazu,

-  zasilanie pompy odwadniającej,

-  wykonanie i montaż rozdzielnicy bezpiecznikowej RK, zasilającej kotłownie,

-  ułożenie kabla YDYżo 5x6 mm2 zasilającego rozdzielnicę RK z tablicy TG,

-  wykonanie instalacji połączeń wyrownawczych,

-  ochrona od porażeń - instalacja wewnętrzna będzie pracowała w systemie TN-S.

 

2.   Instalacja odgromowa

-  ze względu zmianę pokrycia dachu i wykonanie termoizolacji zdemontować instalację odgromową (zwody poziome na dachu i zwody pionowe do złącz kontrolnych),

-  wykonać nowe zwody poziome i pionowe oraz nowe złącza kontrolne,

-  zwody pionowe prowadzić pod ociepleniem w niepalnej rurze instalacyjnej odgromowej, złącza kontrolne wykonać w puszkach osłonowych w ociepleniu,

-  w ramach wykonywania izolacji ścian piwnicznych na obwodzie podpiwniczenia budynku zostanie wykonany wykop na szerokości 1,5m od ścian. Wykorzystać ten wykop do ułożenia uziemienia otokowego instalacji odgromowej,

-  wzdłuż niepodpiwniczonej części budynku wykorzystać istniejący uziom otokowy i połączyć go z nowo ułożonym otokiem,

-  po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów kontrolnych. W przypadku stwierdzenia rezystancji danego uziomu większej od 10Ω naprawić połączenie lub wykonać dodatkowy uziom typu Galmar lub „rownoważne”,

 

3.   Instalacja fotowoltaiczna - kompletna

Zakres prac do wykonania:

-  na dachu budynku zamontowane będą 32 szt. paneli PV instalacji fotowoltaicznej,

-  panele monokrystaliczne o mocy po 320 [Wp],

-  całkowita moc instalacji PV: 10,24 [kWp].

Opis projektowanej instalacji:

-  montaż konstrukcji montażowych paneli PV - 36 kpl na dachu o spadku 35o,

-  montaż paneli PV Q.Cells 300 Wp MONO - 32 kpl na konstrukcji nośnej na dachu,

Strona południowo - zachodnia (S-W) dachu - 23 szt. paneli PV o mocy 7,36 [kWp].

Strona południowo - wschodnia (S-E) dachu - 9 szt. paneli PV o mocy 2,88 [kWp].

Instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z inwerterem przetwarzającym prąd stały DC na prąd przemienny AC i wpięta do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku w tablicy głównej.

Inwerter 1-faz Sofar 3000 TLM + rozdzielnica z zabezpieczeniami dla AC/DC 1-faz

Inwerter 3-faz Sofar 6.6 KTL-X + rozdzielnica z zabezpieczeniami dla AC/DC 3-faz

Moc instalacji fotowoltaicznej jest mniejsza od mocy przyłączeniowej.

Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na połaciach dachowych, oraz szczegoły montażu

rozwiązać z wykonawcą programu OZE.

 

4.   Wymiana oświetlenia żarowego i jarzeniowego na LED

Rozpatruje się wymianę wszystkich opraw oświetleniowych

Zadanie polega na zastąpieniu istniejących opraw i źródeł światła technologią LED.

-  Wymiana opraw świetlówkowych na LED - 170 szt.

-  Wymiana opraw żarowych na LED - 121 szt.

Ze względu na wykonywanie ocieplenia budynku:

-  nad drzwiami wejściowymi wymienić istniejące oprawy żarowe na oprawy LED z czujnikiem

ruchu - 8 szt

-  na ścianie przy parkingu, oprawę na wysięgniku wymienić na oprawę LED 50W, 1 szt.

 

Dokumentacja projektowa Projektu Inwestycyjnego została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

http://www.radymno.biuletyn.net/?bip=2&cid=63&id=2062


VI.    Termin wykonania zamówienia

Nadzór Inwestorski pełniony będzie przez Wykonawcę w całym okresie realizacji Projektu Inwestycyjnego od rozpoczęcia tj. przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy do zakończenia i rozliczenia umowy na roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru, przy czym ostateczne zakończenie robót budowlanych przewidziane jest w terminie:

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) – po podpisaniu umowy

2. Zakończenie realizacji umowy do 30 kwietnia 2020 r.

 

 VII.   Wymagania wobec wykonawcy

 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:

 1. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a)  osobą - Koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego - inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (branża budowlana) określone przepisami prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1725);

b)  osobą - inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (branża sanitarna);

c)  osobą - inspektor nadzoru posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (branża elektryczna);

2. Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 - dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

 

VIII. Kryterium i sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:

Cena oferty brutto - 100%

Ocena ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

 

                                najniższa cena ofertowa

Liczba punktów = ------------------------------------ x 100 pkt

                                    cena oferty badanej

 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Składanie ofert:

1) Ofertę należy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego na adres: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (sekretariat pok. nr 14).

2) Termin składania ofert upływa z dniem 07.05.2019 r. o godz. 10.00

3) Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania.

4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. Otwarcie ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Radymna, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20 sala narad pokój nr 21, 22.

1)  Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.

2)  Bezpośrednio przed otwarciem ofert, w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upoważnionych do ich reprezentowania, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ceny ofertowe przez nich zaproponowane i pozostałe warunki podlegające ocenie punktowej ofert.

3)  Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego


X.  Sposób przygotowania oraz miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj.:

 

Miasto Radymno

ul. Lwowska 20,

37-550  Radymno

z informacją na kopercie „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą modernizację energetyczną budynku ochrony zdrowia w Radymnie”.

Lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@radymno.pl w tytule wiadomości wpisując „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą modernizację energetyczną budynku ochrony zdrowia w Radymnie”.

 

XI. Warunki płatności

Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.

Wypłata wynagrodzenia będzie następować miesięcznie w równych ratach, w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z harmonogramem płatności przedłożonym przez Wykonawcę, od miesiąca w którym nastąpiło podpisanie umowy do miesiąca kwietnia 2020 r.

XII.  Dodatkowe informacje

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

3. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty.

Przewidywane  zmiany  umowy  i  warunki  ich  wprowadzenia  zostały  określone  we  wzorze umowy załączniki nr 2

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty" - Załącznik nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do zapytania.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.

3. Oferta powinna zawierać:

-  wypełniony „Formularz oferty"- Załącznik nr 1,

-  wypełniony „Wykaz osób” - Załącznik nr 3,

-  dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień (kopie uprawnień oraz przynależności do izby samorządu zawodowego) potwierdzone za zgodność z oryginałem), o których mowa w części WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY punkt 1 i 2,

-  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

Wzór w/w umowy stanowi Załącznik nr 2.


XIV.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Urząd Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno w pok. 2.

Marek Kosztyła,

Marek Sobolewski.

 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami będzie przekazywana pisemnie na adres:

Miasto Radymno

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wybory z żadnych z oferentów bez podania przyczyny i uzasadnienie swojego stanowiska.

5.Osoby reprezentujące jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby reprezentujące osoby prawne zobowiązane są dołączyć dokument z którego wywodzą swoje umocowania do działania w imieniu tychże podmiotów w oryginale względnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6. Podmioty składające oferty w imieniu własnym i pozostałych podmiotów uczestniczących w spółce cywilnej zobowiązane są dołączyć oświadczenie pozostałych wspólników wyrażające zgodę na złożenie oferty w oryginale względnie kopii potwierdzających za zgodność z oryginałem.

7. Podmioty występujące w konsorcjum zobowiązane są złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz pozostałych konsorcjantów w oryginale względnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


XV.  Dodatkowe informacje

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.1  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Radymna z siedzibą w Radymnie, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno;

1.2  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pod adresem e- mail:

iod@radymno.pl;

1.3  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą modernizację energetyczną budynku ochrony zdrowia w Radymnieznak postępowania RG.V.271.24.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

1.4  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

1.5  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

1.6  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

1.7  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

1.8  posiada Pani/Pan:

-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych uwaga 1;

-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO uwaga 2;

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.9  nie przysługuje Pani/Panu:

-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Uwaga 1: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

Uwaga 2: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załącznikami do niniejszego zapytania są:

1) wzór formularza ofertowego

2) wzór umowy

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4) treść ogłoszenia

5) informacja z otwarcia ofert

 

 

                                                                                                                      Zatwierdzam

                                                                                                             Burmistrz Miasta Radymna

                                                                                                                   Mieczysław Piziurny
data wytworzenia2019-04-24
data udostępnienia2019-04-24
sporządzone przezPiziurny Mieczysław
opublikowane przezAnna Sobieraj-Łapisz
ilość odwiedzin70
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Radymno, Lwowska 20, 37-550 Radymno , tel.: (16) 628-15-89, fax: (16) 628-24-17, radymno@radymno.pl, www.radymno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@