Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta w Radymnie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Strona główna  / Obwieszczenia/Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Obwieszczenia/Ogłoszenia Obwieszczenia/Ogłoszenia
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg wewnętrznych na terenie Miasta Radymna”

RG.V.041.8.2018

                                                                                         Zapytanie ofertowe
                                                                                              zaproszenie do złożenia oferty


Burmistrz Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg wewnętrznych na terenie Miasta Radymna”.

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający:
Miasto Radymno, zwane w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą w Radymnie, przy ul. Lwowskiej 20, Regon 650900559, NIP 792-20-32-905.
godziny pracy:  od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
adres strony internetowej Miasta Radymna: www.radymno.pl
BIP UM Radymna http://www.radymno.biuletyn.net/

II. Nazwa zamówienia: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg wewnętrznych na terenie Miasta Radymna”.

III. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
2.Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
3.Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

IV. Rodzaj zamówienia: usługi

V. Kod CPV dla przedmiotowego zamówienia:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego,
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,
71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego.

VI.Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg wewnętrznych na terenie Miasta Radymna” w branży drogowej.
2. Nadzór będzie obejmował przebudowę dwóch dróg wewnętrznych na terenie miasta:
a) przebudowa drogi polnej do gruntów rolnych - droga na oczyszczalnie
b) przebudowa drogi wewnętrznej - droga dojazdowa do m. Święte
3. W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia w specjalności drogowej.
4. Do obowiązków Inspektora Nadzoru na niniejszym zadaniu należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:
1) Przygotowanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
2) Kontrola nad właściwą i terminową realizacją inwestycji, w tym udział w planowaniu  i ustalaniu harmonogramów działań wszystkich wykonawców, wg procedur zatwierdzonych przez Zamawiającego.
3) Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie.
4) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji.
5) Monitorowanie postępu prac włącznie z opracowywaniem i przedkładaniem Zamawiającemu miesięcznych raportów o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego, zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robót, występujących zagrożeniach oraz podjętych działaniach korygujących i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem.
6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.
7) Zapewnienie obecności co najmniej dwa razy w tygodniu na placu budowy inspektora nadzoru zgodnie z realizowanym w danym dniu zakresem prac budowlanych.
8) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń.
9) Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót oraz weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, które ze względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania w ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego.
10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy z wykonawcą Projektu Inwestycyjnego obejmujące rozliczenie finansowe budowy, robót częściowych  i końcowych w szczególności z uwzględnieniem warunków zewnętrznego finansowania Projektu Inwestycyjnego w czasie jego realizacji.
11) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy Projektu Inwestycyjnego dokumentów dotyczących budowy w tym m.in. szczegółowego programu budowy, rozliczeń rzeczowo-finansowych, miesięcznych raportów o postępie robót, rozliczenia końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do zamawiającego wraz z pozostała dokumentacją potwierdzającą prawidłowość realizowania robót budowlanych.
12) Stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a także powiadamiane Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystąpi taka potrzeba.
13) Zachowanie poufności informacji.
14) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji.
15) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień.
16) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
17) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną.
18) Organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty - na wniosek Zamawiającego.
19) Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp. za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty.
20) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę.
21) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.
22) Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych.
23) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót.
24) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie.
25) Koordynowanie przygotowania i przebiegu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, prób i rozruchów, odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego dla każdej z części.
26) Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych.
27) Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem częściowym i końcowym w szczególności sprawdzenie i opiniowanie protokołów odbioru.
28) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne oraz opiniowanie wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych proponowanych przez wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagających decyzji Zamawiającego.
29) Organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)  w okresie gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
30) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji.
31) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej tworzonej podczas obecności na placu budowy.

5. Inspektor nadzoru musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy skierowany do realizacji zamówienia inspektor nadzoru nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na koszt własny tłumacza na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.
6. Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach Projektu Inwestycyjnego - Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Miasta Radymna na podstawie odrębnej umowy na roboty budowlane.
7. Zakres rzeczowy robót budowlanych Projektu Inwestycyjnego obejmuje:
1) Przebudowę drogi polnej do gruntów rolnych - droga na oczyszczalnie na odcinku 625 mb. Droga położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 1318/2, 1318/9, 214, 212, 219/3, 219/2, 219/1 obręb Radymno, miasto Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie. Działki są własnością Miasta Radymno.
Ogólny zakres robót obejmuje:
a) wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 10 cm
b) wykonanie poszerzenia korony drogi na odcinku 32 mb poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm grub. 20 cm.
c) wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa wiążąca AC11W 50/70 grub. 4 cm o szer. 3,0 m
d) wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa ścieralna AC11S 50/70 grub. 4 cm o szer. 3,0 m
e) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm szerokości 0,5 m
f) odwodnienie przedmiotowego odcinka zostało zapewnione poprzez odpowiednie ukształtowanie powierzchni jezdni i poboczy.

2) „Przebudowa drogi wewnętrznej - droga dojazdowa do m. Święte”na odcinku 351 mb. Droga położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 2318 i 2295/2 obręb Radymno, miasto Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie. Działka jest własnością Miasta Radymno.
Ogólny zakres robót obejmuje:
a) wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm
b) wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa wiążąca AC11W 50/70 grub. 4 cm o szer. 3,0-3,5 m
c) wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa ścieralna AC11S 50/70 grub. 4 cm o szer. 3,0-3,5 m
d) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm szerokości 0,5 m
e) odwodnienie przedmiotowego odcinka zostało zapewnione poprzez odpowiednie ukształtowanie powierzchni jezdni i poboczy

Dokumentacja projektowa Projektu Inwestycyjnego została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
http://www.radymno.biuletyn.net/?bip=2&cid=63&id=1837
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

VII. Termin wykonania zamówienia

Nadzór Inwestorski pełniony będzie przez Wykonawcę w całym okresie realizacji Projektu Inwestycyjnego od rozpoczęcia tj. przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy do zakończenia i rozliczenia umowy na roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru.
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) - po udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) i przekazaniu placu budowy.
2. Zakończenie realizacji umowy - Koniec realizacji prac budowlanych zakończonych odbiorem.

VIII. Wymagania wobec wykonawcy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
1. W zakresie doświadczenia w realizacji przedsięwzięcia wykaże, że:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nadzorował w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej 1 robotę budowlaną, która obejmowała
w swoim zakresie budowę/rozbudowę/przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej/
z asfaltobetonu o długości co najmniej 200,0 m;
2. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować - osobą - inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (branża drogowa);

3. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 - dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

IX. Kryterium i sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:
Cena oferty brutto - 100%
Ocena ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:
                najniższa cena ofertowa
Liczba punktów = ------------------------------------ x 100 pkt
                     cena oferty badanej

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Składanie ofert:
1) Ofertę należy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego na adres: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (sekretariat pok. nr 14).
2) Termin składania ofert upływa z dniem 10.10.2018 r. o godz. 10.00
3) Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania.
4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. Otwarcie ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Radymna, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20 sala narad pokój nr 21, 22.
1) Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert, w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upoważnionych do ich reprezentowania, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ceny ofertowe przez nich zaproponowane i pozostałe warunki podlegające ocenie punktowej ofert.
3) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

XI. Sposób przygotowania oraz miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Miasto Radymno
ul. Lwowska 20,
37-550  Radymno
z informacją na kopercie „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg wewnętrznych na terenie Miasta Radymna”.

XII. Warunki płatności

Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
Wypłata wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym.

XIII. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XIV. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty

Przewidywane  zmiany  umowy  i  warunki  ich  wprowadzenia  zostały  określone  we  wzorze umowy załączniki nr 2

XV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty" - Załącznik nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do zapytania.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.
3. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony „Formularz oferty"- Załącznik nr 1,
- wypełniony „Wykaz zrealizowanych usług" - Załącznik nr 3,
- wypełniony „Wykaz osób” - Załącznik nr 4,
- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług oraz dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień (kopie uprawnień oraz przynależności do izby samorządu zawodowego) potwierdzone za zgodność z oryginałem), o których mowa w części WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY punkt 1 i 2,
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Urząd Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno w pok. nr 2.

Marek Kosztyła,
Marek Sobolewski.

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami będzie przekazywana pisemnie na adres:

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550    Radymno

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru żadnego z oferentów bez podania przyczyny i uzasadnienie swojego stanowiska.
5. Osoby reprezentujące jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby reprezentujące osoby prawne zobowiązane są dołączyć dokument, z którego wywodzą swoje umocowania do działania w imieniu tychże podmiotów w oryginale względnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Podmioty składające oferty w imieniu własnym i pozostałych podmiotów uczestniczących w spółce cywilnej zobowiązane są dołączyć oświadczenie pozostałych wspólników wyrażające zgodę na złożenie oferty w oryginale względnie kopii potwierdzających za zgodność z oryginałem.
7. Podmioty występujące w konsorcjum zobowiązane są złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz pozostałych konsorcjantów w oryginale względnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

XVII. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
3.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Radymna z siedzibą w Radymnie, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno;
3.2 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pod adresem e-mail: iod@radymno.pl;
3.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg wewnętrznych na terenie Miasta Radymna” znak postępowania RG.V.041.8.2018 prowadzonym zgodnie z art. 4 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
3.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
3.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.8 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.9 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Uwaga 1: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Uwaga 2: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Załącznikami do niniejszego zapytania są:
1) wzór formularza ofertowego
2) wzór umowy
3) wykaz zrealizowanych usług
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
5) Treść ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze oferty

                                                                                                                                    Zatwierdzam:
 
                                                                                                                            Sekretarz Miasta Radymna

                                                                                                                                Janusz Wajhajmerdata wytworzenia2018-10-05
data udostępnienia2018-10-05
sporządzone przezWajhajmer Janusz
opublikowane przezAnna Sobieraj-Łapisz
ilość odwiedzin120
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Radymno, Lwowska 20, 37-550 Radymno , tel.: (16) 628-15-89, fax: (16) 628-24-17, radymno@radymno.pl, www.radymno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@