Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta w Radymnie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Strona główna  / Obwieszczenia/Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Obwieszczenia/Ogłoszenia Obwieszczenia/Ogłoszenia
ZMIANA ZAPYTANIA - „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia”

                                                                        Zapytanie ofertowe

                                                                     zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą  budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia”.


Postępowanie prowadzone zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień

I. Zamawiający:
Miasto Radymno, zwane w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą w Radymnie, przy ul. Lwowskiej 20, Regon 650900559, NIP 792-20-32-905.
godziny pracy:     od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
            
adres strony internetowej Miasta Radymna: www.radymno.pl
BIP UM Radymna http://www.radymno.biuletyn.net/


II. Nazwa zamówienia: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą  budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia”..
Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
3. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

III. Rodzaj zamówienia: usługi

IV. Kod CPV dla przedmiotowego zamówienia:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego,
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,
71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego..


V. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiot zamówienia obejmuje „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą  budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia” w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej oraz drogowej.

W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia:
a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) w specjalności drogowej.

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru na niniejszym zadaniu należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:
1) Przygotowanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
2) Kontrola nad właściwą i terminową realizacją inwestycji, w tym udział w planowaniu  i ustalaniu harmonogramów działań wszystkich wykonawców, wg procedur zatwierdzonych przez Zamawiającego.
3) Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie.
4) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji.
5) Monitorowanie postępu prac włącznie z opracowywaniem i przedkładaniem Zamawiającemu miesięcznych raportów o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego, zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robót, występujących zagrożeniach oraz podjętych działaniach korygujących i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem.
6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.
7) Zapewnienie obecności co najmniej dwa razy w tygodniu na placu budowy inspektora nadzoru w zakresie poszczególnych branż zgodnie z realizowanym w danym dniu zakresem prac budowlanych.
8) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń.
9) Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót oraz weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, które ze względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania w ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego.
10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy z wykonawcą Projektu Inwestycyjnego obejmujące rozliczenie finansowe budowy, robót częściowych  i końcowych w szczególności z uwzględnieniem warunków zewnętrznego finansowania Projektu Inwestycyjnego w czasie jego realizacji.
11) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy Projektu Inwestycyjnego dokumentów dotyczących budowy w tym m.in. szczegółowego programu budowy, rozliczeń rzeczowo-finansowych, miesięcznych raportów o postępie robót, rozliczenia końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do zamawiającego wraz z pozostała dokumentacją potwierdzającą prawidłowość realizowania robót budowlanych.
12) Stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej  opinii lub zgody na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a także powiadamiane Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystąpi taka potrzeba.
13) Zachowanie poufności informacji.
14) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji.
15) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień.
16) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
17) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną.
18) Organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty - na wniosek Zamawiającego.
19) Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp. za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty.
20) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę.
21) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.
22) Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych.
23) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót.
24) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie.
25) Koordynowanie przygotowania i przebiegu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, prób i rozruchów, odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego dla każdej z części.
26) Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych.
27) Zapewnienie warunków formalnych i faktycznych dla przeprowadzenia procedury uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
28) Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem częściowym i końcowym
w szczególności sprawdzenie i opiniowanie protokołów odbioru.
29) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne oraz opiniowanie wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych proponowanych przez wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagających decyzji Zamawiającego.
30) Organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)  
w okresie gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
31) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji.
32) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej tworzonej podczas obecności na placu budowy.

Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi realizowanego Projektu Inwestycyjnego na podstawie odrębnej umowy na roboty budowlane inwestycji - budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia objęty jest nadzór Projektu Inwestycyjnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Zamawiający wymaga ustanowienia w ramach realizacji niniejszego zamówienia Koordynatora/Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru. Rolę Koordynatora/Kierownika pełnić będzie Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej uprawniony do kierowania robotami budowlanymi. Dopuszczalne jest wyznaczenie Koordynatora/Kierownika Zespołu spośród inspektorów nadzoru skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia.

Do obowiązków Koordynatora/Kierownika Zespołu będzie należało w szczególności koordynowanie realizacji umów na roboty budowlane, których rezultaty są ściśle powiązane ze sobą i wzajemnie uzależnione. Od Koordynatora/Kierownika Zespołu wymagana będzie dostępność (w tym poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta elektroniczna) przez cały czas trwania robót w godzinach prowadzenia tych robót. Na czas urlopu wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wcześniej nieobecności Koordynator/Kierownik Zespołu zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. Podczas nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru z danej branży wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Koordynator/Kierownik zapewni zastępstwo na czas nieobecności skierowanych do realizacji zamówienia inspektorów nadzoru, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie obowiązków przez poszczególnych Inspektorów Nadzoru względem Zamawiającego w szczególności za wyrządzone szkody będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania czynności związanych z nadzorem inwestorskim, z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.
Koordynator/Kierownik zespołu i wszyscy inspektorzy nadzoru muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy skierowani do realizacji zamówienia inspektorzy nadzoru nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, są zobowiązani zapewnić na koszt własny tłumacza na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

Określenie zakresu robót budowlanych w części I Projektu Inwestycyjnego.

ROBOTY BUDOWLANE
1) Zasieki na odpady (z elementów prefabrykowanych żelbetowych typu: „L” i „B”)
2) Utwardzenie placu wraz z odwodnieniem (kostka brukowa betonowa gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 2 cm, warstwa z betonu cementowego C25/30 gr. 8 cm, podbudowa grubości 15 cm z kruszywa lub tłucznia, warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku; odwodnienie poprzez studzienki ściekowe, spadki poprzeczne 2%),
3) Kanalizację deszczową z odprowadzaniem ścieków przez separator
do potoku Rada po terenie działek nr 2380/1, 1595/1, 2644 (grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych przez separator lamelowy, wyposażony w bajpas i osadnik poprzez wylot Ø300 mm na prawym brzegu potoku Rada).
DOSTAWY
Dostawy obejmują dostarczenie, a ponadto montaż poszczególnych elementów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:
4) wyposażenie PSZOK:     
• Budynek gospodarczy (garaż stalowy ocieplany, dwuspadowy) o wymiarach 3,5x5,0m,
• Pojemniki 1100 l czterokołowe do segregacji w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę: - 4szt.
• Pojemniki 1100 l czterokołowe do segregacji w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metal i opakowania wielomateriałowe: - 4szt.
• Pojemniki 1100 l czterokołowe do segregacji w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło: - 4szt.
• Pojemniki 1100 l czterokołowe do segregacji w kolorze czarnym z przeznaczeniem na innego rodzaju odpady: - 4szt.
• Pojemniki 150l do segregacji z przeznaczeniem na lekarstwa, wyroby lecznicze ,baterie, wyroby niebezpieczne – 4 szt., (kolor: niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy).
• Tuba na świetlówki i żarówki o wym. min 392x630 mm (śr.*wys.) – 1szt.
• Tuba na świetlówki i żarówki o wym. min 392x1230 mm (śr.*wys.) – 1szt.
• Tuba na świetlówki i żarówki o wym. min 392x1530 mm (śr.*wys.) – 1szt.

Dokumentacja projektowa Projektu Inwestycyjnego została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.radymno.biuletyn.net/?bip=2&cid=63&id=1636 .

VI. Termin wykonania zamówienia
Nadzór Inwestorski pełniony będzie przez Wykonawcę w całym okresie realizacji Projektu Inwestycyjnego od rozpoczęcia tj. przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy do zakończenia i rozliczenia umowy na roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru, przy czym ostateczne zakończenie robót budowlanych przewidziane jest w terminie
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) – po udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) i przekazaniu placu budowy,.
2. Zakończenie realizacji umowy - Koniec realizacji prac budowlanych zakończonych odbiorem.
VII. Wymagania wobec wykonawcy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:

1. W zakresie doświadczenia w realizacji przedsięwzięcia wykaże, że:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nadzorował w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej 2 roboty budowlane, które swoim zakresem obejmowały budowę lub przebudowę lub modernizację budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000.00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) każda.

2. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) osobą - Koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego - inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (branża budowlana), określone przepisami prawa budowlanego
b) osobą - inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (branża sanitarna);
c) osobą - inspektor nadzoru posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (branża drogowa);

3. Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn zm.).

VIII. Kryterium i sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:
Cena oferty brutto - 100%
Ocena ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:


                najniższa cena ofertowa
Liczba punktów = ------------------------------------ x 100 pkt
                     cena oferty badanej

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Składanie ofert:
1) Ofertę należy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego na adres: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (sekretariat pok. nr 14).
2) Termin składania ofert upływa z dniem 31.07.2018 r. o godz. 10.00
3) Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania.
4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Otwarcie ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Radymna, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20 sala narad pokój nr 21, 22.
1) Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert, w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upoważnionych do ich reprezentowania, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ceny ofertowe przez nich zaproponowane i pozostałe warunki podlegające ocenie punktowej ofert.
3) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego

X. Sposób przygotowania oraz miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20,
37-550  Radymno

z informacją na kopercie „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą  budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia”.

XI. Warunki płatności
Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
Wypłata wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym,.

XII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
3. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty.
Przewidywane  zmiany  umowy  i  warunki  ich  wprowadzenia  zostały  określone  we  wzorze umowy załączniki nr 2

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty" - Załącznik nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do zapytania.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.
3. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony „Formularz oferty"- Załącznik nr 1,
- wypełniony „Wykaz zrealizowanych usług" - Załącznik nr 3,
- wypełniony „Wykaz osób” – Załącznik nr 4,
- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług oraz dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień (kopie uprawnień oraz przynależności do izby samorządu zawodowego) potwierdzone za zgodność z oryginałem), o których mowa w części WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY punkt 1 i 2,
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

Wzór w/w umowy stanowi Załącznik nr 2.
 
XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Urząd Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno w pok..
Marek Kosztyła,
Marek Sobolewski.

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami będzie przekazywana pisemnie na adres:
Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550    Radymno

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wybory z żadnych z oferentów bez podania przyczyny i uzasadnienie swojego stanowiska.
5. Osoby reprezentujące jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby reprezentujące osoby prawne zobowiązane są dołączyć dokument z którego wywodzą swoje umocowania do działania w imieniu tychże podmiotów w oryginale względnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Podmioty składające oferty w imieniu własnym i pozostałych podmiotów uczestniczących w spółce cywilnej zobowiązane są dołączyć oświadczenie pozostałych wspólników wyrażające zgodę na złożenie oferty w oryginale względnie kopii potwierdzających za zgodność z oryginałem.
7. Podmioty występujące w konsorcjum zobowiązane są złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz pozostałych konsorcjantów w oryginale względnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Załącznikami do niniejszego zapytania są:
1) wzór formularza ofertowego
2) wzór umowy
3) wykaz zrealizowanych usług
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
5) treść ogłoszenia

                                                                                                                                  Zatwierdzam:
 
                                                                                                                          Sekretarz Miasta Radymna

                                                                                                                              Janusz Wajhajmerdata wytworzenia2018-07-23
data udostępnienia2018-07-23
sporządzone przezWajhajmer Janusz
opublikowane przezAnna Sobieraj-Łapisz
ilość odwiedzin141
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Radymno, Lwowska 20, 37-550 Radymno , tel.: (16) 628-15-89, fax: (16) 628-24-17, radymno@radymno.pl, www.radymno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@