Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta w Radymnie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Strona główna  / Obwieszczenia/Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Obwieszczenia/Ogłoszenia Obwieszczenia/Ogłoszenia
Ogłoszenie o przetargu na zbycie mienia ruchomego - samochód ciężarowy marki Volvo FL614 z zabudową śmieciarki NORBA RL 200

                                                           Ogłoszenie o przetargu na zbycie mienia ruchomego


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994, z póź. zm.) Burmistrz Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno zaprasza do składania oferty na zbycie mienia ruchomego - samochód ciężarowy marki Volvo FL614 z zabudową śmieciarki NORBA RL 200.

W przetargu na zbycie mienia ruchomego mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które złożą ofertę spełniającą wymagania zawarte w szczegółowych warunkach przetargu oraz wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i miejscu wyznaczonym w niniejszych szczegółowych warunkach przetargu.

1. INFORMACJE O SPRZEDAJĄCYM - ORGANIZATORZE PRZETARGU

Miasto Radymno, zwane w dalszej części „Organizatorem przetargu” z siedzibą w Radymnie, przy ul. Lwowskiej 20, Regon 650900559, NIP 792-20-32-905.

 
2. PRZEDMIOT PRZETARGU

2.1 Przedmiotem przetargu jest samochód ciężarowy marki Volvo FL614 z zabudową śmieciarki NORBA RL 200 (dane techniczne w Załączniku Nr 2 do szczegółowych warunków przetargu).

2.2 Mienie przeznaczone do sprzedaży stanowi własność Miasta Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno.

2.3 Cena wywoławcza brutto samochodu została określona w Załączniku Nr 2.

2.4 Mienie przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie, ul. Lwowska 9, 37-550 Radymno, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu / Aleksander Kozik lub Tadeusz Zachodni,  tel. 16 628 10 10.


3. TRYB PRZETARGU

3.1 Pisemny przetarg ofertowy


4. PRZYGOTOWANIE OFERTY

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty z jedną ceną. Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta musi być podpisana. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć ponumerowane i parafowane strony. Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem:

PRZETARG NA ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO:

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MARKI VOLVO

URZĄD MIASTA RADYMNO

UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO

 
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


5. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

5.1 Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wzór formularza załącznik nr 1,

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) kopie dowodu wniesienia wadium,

5.2 Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.

5.3 Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


6. CENA WYWOŁAWCZA

6.1 Wartość rynkowa: 19 800,00 PLN.

6.2 Cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej

 
7. KRYTERIA OCENY

Proponowana cena jednostkowa (brutto)

Waga kryterium - 100%

Uwaga :

W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną, organizator przetargu postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.


8. WADIUM

8.1 Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), tytułem zabezpieczenia obowiązków wynikających z przetargu.

8.2 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Organizatora przetargu w BANK PEKAO SA, numer konta 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420 przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Organizatora przetargu.

8.3 Kopię przelewu bankowego potwierdzającego wniesienia wadium przetargowego należy dołączyć do oferty.

8.4 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

8.5  Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

8.6  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy

 
9. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGU

Ze strony Organizatora przetargu osobą uprawnioną do kontaktowania się z nabywcami jest:

Anna Sobieraj - Łapisz, tel. 16 628 24 17

 
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowych warunkach przetargu należy złożyć do dnia 03.07.2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie organizatora przetargu tj.     

URZĄD MIASTA RADYMNO
UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNO - SEKRETARIAT


11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

11.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2018 o godzinie 12.30 w siedzibie organizatora przetargu, tj. w Urzędzie Miasta Radymno, ul. Lwowska 20, 37- 550 Radymno

11.2 Komisja w części jawnej posiedzenia po sprawdzeniu nienaruszenia ofert, ogłasza prawidłowość ogłoszenia przetargu, ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium.

11.3 Otwarcie ofert przeprowadza komisja przetargowa.

11.4 Organizator przetargu obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.


12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


13. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

13.1 Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium;

b) nie zawiera danych (imię, nazwisko, adres lub nazwy firmy i siedzibę oferenta) lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

c) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej

13.2 Organizator przetargu dopuszcza jego rozstrzygniecie, jeśli wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymagania określone w szczegółowych warunkach przetargu.

13.3 Po zakończeniu przetargu zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów o wyborze oferty i umieści ogłoszenie o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz zamieści na stronie internetowej: http://www.radymno.pl/

14. INNE INFORMACJE

14.1 Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.

14.2 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o wyborze jego oferty w przetargu.

14.3 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na koncie Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży (Załącznik nr 3).

14.4 Kupujący otrzyma fakturę VAT,

14.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.


Załączniki:

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Dane techniczne zbywanego samochodu

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Fotografie pojazdu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAdata wytworzenia2018-06-19
data udostępnienia2018-06-19
sporządzone przez
opublikowane przezAnna Sobieraj-Łapisz
ilość odwiedzin102
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Radymno, Lwowska 20, 37-550 Radymno , tel.: (16) 628-15-89, fax: (16) 628-24-17, radymno@radymno.pl, www.radymno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@